accession


accession
f. (lat. accessio) 1. ост. идване; 2. възкачване; accession au trône възкачване на трона; 3. достигане, добиване; accession d'un Etat а l'indépendance добиване на независимост от държава; 4. добавяне, увеличаване, натрупване; 5. присъединяване; accession а un traité присъединяване към договор.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.